5 marca rusza rekrutacja do podstawówek

5 marca br. rozpocznie się rekrutacja do szkół podstawowych – klas pierwszych ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych oraz klasy IV i VII sportowej – na terenie naszej gminy. Postępowanie rekrutacyjne  odbywać się będzie drogą elektroniczną.

W poniedziałek, 5 marca br. rozpocznie się w naszej gminie rekrutacja do szkół podstawowych – dla klas pierwszych ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych oraz klasy IV i VII sportowej – na rok szkolny 2018/2019.  Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zgłoszenia i wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru. – wyjaśnia swarzędzki ratusz.  Wyjątek stanowi rekrutacja do klasy czwartej sportowej i siódmej sportowej, która odbywać się będzie poza systemem elektronicznym. W tym przypadku wniosek należy pobrać i złożyć w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu (dot. klasy VII sportowej) lub Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu (dot. klasy IV sportowej).
Nabór elektroniczny dotyczy:  dzieci 7 letnich (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny. – W przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w roku 2012) prosimy rodziców o bezpośredni kontakt z placówką – wyjaśniają urzędnicy magistratu. Warunkiem brania udziału w rekrutacji dziecka jest odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone prze organ prowadzący przyjęte Uchwałą Nr XLVI/453/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

- Reklama -