Swarzędzkie szkoły chcą strajku!

Wszystkie swarzędzkie placówki oświatowe opowiedziały się za przystąpieniem do ogólnopolskiego strajku nauczycieli.  Rozpocznie się on 8 kwietnia i potrwa do odwołania. Miasto myśli nad zapewnieniem uczniom alternatywnych form opieki, a dyrektorzy szkół apelują w tej sprawie do rodziców.

Nauczyciele i pracownicy oświaty – jak wiemy – domagają się wzrostu wynagrodzeń na poziomie 1 tys. zł z wyrównaniem od 1 stycznia br. Tych żądań strona rządowa nie chce spełnić, więc środowiska nauczycielskie zapowiedziały strajk w oświacie. W lutym swarzędzcy nauczyciele (licząc wraz z placówkami przedszkolnymi i pracownikami oświaty jest ich ok. 700) ze wszystkich publicznych placówek oświatowych weszli z dyrektorami w tzw. spór zbiorowy, w efekcie czego doszło do bezpośrednich negocjacji na linii Związek – pracodawcy. Porozumienia nie udało się osiągnąć, więc w marcu Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął decyzję o przeprowadzeniu w szkołach referendów strajkowych. I jak wynika z docierających do nas informacji, za strajkiem opowiedziały się wszystkie swarzędzkie placówki oświatowe: 6 przedszkoli i 10 podstawówek. – Referenda przeprowadzone w tych placówkach pokazały, że wszystkie z terenu gminy chcą wziąć udział w zapowiadanym strajku. Za taką formą protestu opowiedziało się ok. 80% nauczycieli i pracowników oświaty z terenu naszej gminy – wylicza Katarzyna Kmieciak, prezes swarzędzkiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. I jak dodaje, środowiska nauczycielskie wyczerpały już wszystkie możliwości, jeżeli chodzi o porozumienie się w tej sprawie z rządem: – Sama jeździłam do Warszawy na manifestacje i żaden z ministrów nawet się nie pofatygował, by wyjść do protestujących nauczycieli. Dotychczasowe strajki, jak np. ten z 2017 r. kiedy likwidowano gimnazja, pokazały niestety, że nie warto stosować półśrodków, ponieważ w ten sposób nic nie zyskamy, bo na nikim dotychczasowe metody nie robiły wrażenia. Tegoroczny strajk w zamyśle władz ZNP ma być dotkliwy dla rządu i taki będzie – mówi. ZNP, jak już wiadomo od kilku tygodni, chciałby rozpocząć strajk 8 kwietnia i miałby on potrwać do odwołania. Jak będzie wyglądał na terenie naszej gminy? Nauczyciele przyjdą do pracy zgodnie z planem lekcji, ale nie będą prowadzili zajęć ani sprawowali opieki nad uczniami – dodaje szefowa miejscowego oddziału ZNP, podkreślając jednak że dopiero 8 kwietnia okaże się, ilu nauczycieli faktycznie będzie strajkowało, a tym samym jak będzie przebiegała akcja protestacyjna: – Zadeklarowanie przez nauczycieli, że przystępują do strajku nie jest tożsame z tym, że faktycznie do niego przystąpią. Taki nauczyciel może w dniu rozpoczęcia strajku po prostu z niego zrezygnować i przystąpić do zajęć czy opieki nad dziećmi – tłumaczy K. Kmieciak. Na najgorszy scenariusz, czyli przystąpienie całej swarzędzkiej kadry nauczycielskiej do strajku przygotowuje się także gmina, która zarządza placówkami oświatowymi: –  Zachodzi uzasadniona obawa, że wraz z rozpoczęciem akcji strajkowej planowanej od 8.04.2019 r. dyrektorzy nie będą mieli możliwości zapewnienia opieki dzieciom i uczniom. Dyrektorzy placówek oświatowych zwrócili się do Rodziców z prośbą o zapewnienie dzieciom opieki i zapoznanie się z informacją dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk – mówi wiceburmistrz Tomasz Zwoliński, któremu w ratuszu podlegają sprawy związane m.in. z oświatą. – W sytuacji kryzysowej, kiedy nie będzie nauczycieli mogących zaopiekować się dziećmi i młodzieżą, władze gminy planują zapewnić uczniom alternatywne formy opieki. O sposobie i formach tej opieki będziemy informować na bieżąco rodziców za pośrednictwem placówek oraz mediów lokalnych – podkreśla zastępca gospodarza miasta. Co jednak ważne, w kwietniu odbywają się egzaminy gimnazjalne (10-12 IV) oraz testy ósmoklasistów (15-17 IV). Czy ewentualne braki kadrowe związane ze strajkiem nauczycieli spowodują, że w tym roku się nie odbędą? – W czasie strajku dyrektorzy mogą pozyskać innych nauczycieli na zastępstwo, np. tych, którzy są na emeryturze. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika jednak, że ci nie będą chcieli wrócić do szkół, by występować przeciw swoim młodszym koleżankom i kolegom – mówi Katarzyna Kmieciak. – Jeżeli nauczyciele przystąpią do strajku w mniejszej liczbie, to oczywiście wszystkie egzaminy i testy będą odbywały się normalnie, ale to już zależy od organu prowadzącego, czyli gminy i dyrekcji szkoły – dodaje. W przypadku strajku nauczycieli, kiedy np. szkoły i przedszkola nie będą w stanie zapewnić dzieciom opieki, rodzice mają szereg możliwości, by poradzić sobie z opieką nad dzieckiem: wzięcie urlopu na żądanie, urlopu wypoczynkowego, rodzicom w takiej sytuacji przysługuje też zasiłek opiekuńczy (informacje na ten temat publikujemy obok). mn

Wyniki referendum przeprowadzonego w placówkach publicznych prowadzonych przez Gminę Swarzędz:

Szkoła/przedszkole % osób uprawnionych do głosowania w referendum strajkowym % osób, które opowiedziały się za strajkiem
Przedszkole nr 1 75 61
Przedszkole nr 2 100 90
Przedszkole nr 3 92,3 100
Przedszkole nr 4 92 68
Przedszkole nr 5 85 94
Przedszkole w Kobylnicy 81 100
Szkoła Podstawowa nr 1 74 100
Szkoła Podstawowa nr 2 86,6 90,4
Szkoła Podstawowa nr 3 70 85
Szkoła Podstawowa nr 4 94 99
Szkoła Podstawowa nr 5 68 59
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy 61 95
Szkoła Podstawowa w Paczkowie 87 79
Szkoła Podstawowa w Wierzonce 60 95
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie 85 76
Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie 97,6 84,6

                                                                                                                                                                INFORMACJA

dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,

w których odbędzie się strajk

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy            z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym

za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

- Reklama -