Za nieruchomości zapłacimy więcej!

To już fakt. W przyszłym roku wzrośnie podatek od nieruchomości. To konsekwencja dziury budżetowej w gminnej skarbonce, którą spowodowało obniżenie przez rząd m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych z 18 na 17%.

Jak już informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, miasto planuje podwyższyć stawki podatku od nieruchomości. 29 października stało się to faktem. Podczas sesji Rady Miejskiej radni 19 głosami „za” i jednym przeciwnym zaakceptowali proponowaną przez Urząd Miasta i Gminy wysokość tego podatku dla konkretnych nieruchomości. Temat ten jednak wywołał sporo emocji na sali obrad, czemu radni dali wyraz w burzliwych dyskusjach. Dlaczego miasto zdecydowało się na ten ruch? Wszystko przez obniżenie przez rząd podatku dochodowego od osób fizycznych z 18 na 17% oraz wprowadzenie zerowego PIT dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie, które nie ukończyły 26 lat. Na decyzji tej – skądinąd dobrej dla pracowników – straci budżet gminy. Jak w międzyczasie wyliczyli finansiści Urzędu Miasta i Gminy, Swarzędz z tytułu mniejszego udziału w podatku dochodowym może stracić ponad 3 mln zł w roku bieżącym i nawet 14 mln zł w roku przyszłym. Stąd też gmina – by utrzymać m.in. zaplanowany harmonogram inwestycji – musi wyrównać spodziewaną dziurę budżetową podnosząc podatek lokalny. – Stawki obowiązujące obecnie były niezmienne od 2014 r.. Nieznaczny wzrost wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 r., podyktowany jest utrzymaniem stabilnej polityki gospodarczej gminy Swarzędz, jak również, pomimo niewielkiego wzrostu kontynuację przyjętych założeń co do polityki podatkowej na terenie gminy Swarzędz – poinformował w międzyczasie swarzędzki samorząd. Obok publikujemy stawki podatków dla konkretnych nieruchomości, które wejdą w życie w przyszłym roku. Do tematu powrócimy za tydzień.

Stawki podatku od nieruchomości w 2020r.


1) od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł. od 1 m2 powierzchni (obecna stawka – 0,87 zł.)
  • pod jeziorami i zbiornikami sztucznymi – 4,70 od 1 ha powierzchni (obecna stawka 4,46 zł.)
  • od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł. od 1 m2 powierzchni (obecna stawka 0,44 zł.)
  • niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji i położnych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,10 zł. od 1 m2 powierzchni

2) od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych – 0,79 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecna stawka 0,72 zł.)
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,50 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej (obecna stawka 21,66 zł.)
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –11,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecna stawka 10,53 zł zł.)
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych – 4,80 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecna stawka 4, 58zł.)
  • od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,95 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej (stara stawka 7,58 zł.)

3) od budowli – 2% ich wartości

- Reklama -