19.8 C
Swarzędz
sobota, 13 sierpnia 2022

Jakie inwestycje w przyszłym roku?

Trwają prace nad przyszłorocznym budżetem miasta. Postanowiliśmy opublikować to, co swarzędzan interesuje najbardziej – wykaz najważniejszych inwestycji, które gmina będzie wykonywała w 2022 r.

Zobacz także

Spotkanie z Kabaretem TEY!

Mundurowi na rowerach

Wilki wróciły do Garbów?

Głosowanie nad budżetem odbędzie się w połowie grudnia. Na inwestycje w przyszłym roku miasto planuje przeznaczyć nieco ponad 61,5 mln zł, czyli o ponad 10 mln więcej niż obecnie.

Wykaz inwestycji:

Budowa obwodnicy Swarzędza (dotacja dla powiatu poznańskiego) – 6.500.000 zł. Środki zostaną przekazane powiatowi poznańskiemu na rozpoczęcie budowy obwodnicy – etap I, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz. Dotacja dla powiatu poznańskiego: 5.550.000 zł.

Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie – 340.000 zł na wykup nieruchomości niezbędnych pod poszerzenie pasa drogowego, zgodnie z wydaną decyzją starosty poznańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 – 50.000 zł na końcowe rozliczenie za wielobranżową dokumentację techniczną.

Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu – 13.200.000 zł na rozpoczęcie budowy ulic, m.in.: Nowy Świat i Zamkowej. Kontynuacja zadania zaplanowana jest na rok 2023.

Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach – 3.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę ul. Polskiej – etap II w Zalasewie.

Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie – 45.000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Szybowcowej, Balonowej i Ustronnej w Janikowie.

Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach – 20.000 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie prac oraz końcowe rozliczenie za dokumentację techniczną dla budowy chodnika w ul. Olszynowej w Rabowicach.

Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie – 7.000.000 zł na końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Nowowiejskiego oraz ul. Katarzyńskiej (od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk). Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu nieograniczonego.

Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu – 500.000 zł. W 2022 r. planowane jest zakończenie prac projektowych oraz pozyskanie środków zewnętrznych celem jak najszybszego rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce – 600.000 zł na rozpoczęcie realizacji budowy chodnika w ul. Dębowej i Wierzenickiej w Wierzenicy.

Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie – 170.000 zł na kontynuację prac oraz końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji na budowę ul. Piasta oraz rozbudowę ul. Sołeckiej, Szklarniowej, Chabrowej i Wrzosowej w Jasinie.

Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie dworca kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 3.200.000 zł na kontynuację rozpoczętej w roku 2021 inwestycji i rozliczenie zadania.

BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego – 1.000.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie realizacji zadania.

BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich wraz z oświetleniem – 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa chodnika przy ul. Gminnej 9 w Wierzonce pt. „Bezpieczny pieszy” – 50.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację zadania.

BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pieszo-jezdni w ul. Groszkowej położonej w Paczkowie – 50.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

BUDŻET OBYWATELSKI – Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów: modernizacja zejścia schodami – 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację zadania.

BUDŻET OBYWATELSKI – Model układu słonecznego, plac edukacyjny – 50.000 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI – Przygotowanie koncepcji boiska piłkarskiego wraz z zapleczem do celów rekreacyjnych i kulturalnych – 50.000 zł na opracowanie koncepcji.

Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych – II etap (Jessica) – 1.044.000 zł na kontynuację prac polegających na modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych – 50.000 zł na aktualizację dokumentacji technicznej.

Adaptacja budynku przy ul. Wrzesińskiej 7 w Swarzędzu na potrzeby stworzenia przestrzeni terapeutycznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu – 677.000 zł.

Modernizacja cmentarza komunalnego w Swarzędzu – 70.000 zł na kontynuację prac projektowych, które zostaną zakończone po uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego przy ul. św. Marcin 1 na budynek administracji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu – 8.260.000 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie – 2.800.000 zł na kontynuację i końcowe rozliczenie zadania rozpoczętego w roku 2021. Ponadto środki zostaną przeznaczone na wyposażenie nowo wybudowanego obiektu.

Projekt „Dostępna szkoła w Gminie Swarzędz” – 1.000.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznych celem dostosowania obiektu Szkoły Podstawowej rr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii w Swarzędzu – 250.000 zł na rozpoczęcie realizacji zadania na podstawie opracowanej w 2021 r. dokumentacji technicznej.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwaśniewskiego, Cieszkowskiego, Słowackiego i Cybińskiej w Swarzędzu oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu – 1.600.000 zł na ukończenie I etapu kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego. Kontynuacja zadania nastąpi w latach 2023-2024.

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz – 500.000 zł na budowę oświetlonego przejścia dla pieszych w ul. Tysiąclecia w Swarzędzu, budowę oświetlenia w ul. Żniwnej w Jasinie oraz ul. Kawalerów Maltańskich, Kuźniczej, Żelaznej i Daglezjowej w Rabowicach.

Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin) – 700.000 zł na dostosowanie i wyposażenie części budynku dworca PKP w Kobylnicy na świetlicę wiejską.

Modernizacja świetlic wiejskich – 100.000 zł na wykonanie elewacji w świetlicy w Wierzonce oraz modernizację świetlicy wiejskiej w Bogucinie w związku z przygotowaną ekspertyzą.

Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej – 20.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach, w ramach projektu „Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz” – 321.392 zł.

Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem – 150.000 zł na modernizację terenów rekreacyjnych w Uzarzewie, Karłowicach, Gruszczynie przy ul. Różyckiego oraz w Swarzędzu na os. Raczyńskiego, przy ul. Granicznej, Kaczorowskiego, Kupieckiej i na os. Kościuszkowców.

Budowa kontenerów socjalnych przy boisku w Zalasewie – 130.000 zł.

6,5 mln zł gmina zamierza przeznaczyć też na realizację I etapu obwodnicy Swarzędza.

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -